bonus new member 100

ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ຈົ່ງເປັນເຈົ້າການ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ຕາມລະດູການໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານມີສຸຂະພາບທີ່ດີ


ສຸຂະພາບດີ ມີພາລານາໄມສົມບູນ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມພູນ ຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.ເມື່ອຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຮ້ອນຂອງທຸກໆປີ,ເນື່ອງຈາກດິນຟ້າອາກາດມີການປ່ຽນແປງ ຮ້ອນອົບເອົ້າແລະ ບວກກັບອາຫານການກິນປະຈໍາວັນເຊິ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເກີດມີອາການເຈັບເປັນບໍ່ສະບາຍ ຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆຕາມລະດູການ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດຖອກທ້ອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ.
ອີງຕາມຄຳນິຍາມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ຈະມີອາການ ຖາຍເປັນນໍ້າຫຼາຍກ່ວາ 3 ເທື່ອຕໍ່ມື້ຂຶ້ນໄປ ພ້ອມທັງຮາກ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳຜິວໜັງຫຽວແຫ້ງ,ຕາໂກນ,ປາກແຫ້ງ ແລະ ມີຄວາມອິດເໝື່ອຍຖ້າປ່ອຍ ປະໃຫ້ຄົນເຈັບມີອາການຂາດນໍ້າຢ່າງຮຸນແຮງໃນຮ່າງກາຍ ອາດຈະກ້າວໄປເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດກໍ່ເປັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຫຼີ້ກລຽງການເຈັບ ເປັນຈາກພະຍາດຖອກທອ້ງທຸກຄົນໃນສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດ ຫຼັກການອະນາໄມສາມສະອາດ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານທີ່ສຸກ ແລະ ສະອາດດີ, ບໍ່ຄວນກິນອາຫານແບບສຸກໆ ດິບໆ,ອາຫານທີ່ບູດເນົ່າ ແລະ ອາຫານທີ່ມີສັດ ຫຼື ແມງ ໄມ້ໄຕ່ຕອມ ເຊັ່ນ:ວ່າ ໜູ,ແມງວັນ, ແມງໝີ່, ແມງສາບ, ມົດ ແລະ ອື່ນໆ. ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ ຄວນເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ຫຼື ມີຝາປົກປິດໃຫ້ດີ ກ່ອນນຳມາກິນຄືນໃໝ່ ດີແທ້ຄວນນຳໄປອຸ່ນກ່ອນແລ້ວຈິງເອົາມາກິນ. ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ກ່ອນຈະນຳມາປຸງແຕ່ງ ຫຼື ນຳມາກິນ ຕ້ອງລ້າງໃຫ້ສະອາດແຊ່ນໍ້າເກືອປະໄວ້ ຢ່າງນ້ອຍ 5-10 ນາທີ. ການບໍລິໂພກອາຫານສໍາເລັດຮູບ,ຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິ່ງ ວັນທີ, ເດືອນ, ປີໝົດອາຍຸເສຍກ່ອນ, ຈິງນໍາມາກິນ, ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງໝັ່ນລ້າງມື ໃຫ້ສະອາດໃນທຸກຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ຈະປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ກ່ອນກິນເຂົ້າ, ຫຼັງກິນເຂົ້າ, ເມື່ອເວລາຈັບສິ່ງເປິເປື້ອນ, ສ່ວນພາຊະນະປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບັນຈຸອາ ຫານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຖ້ວຍບ່ວງ ແລະ ອື່ນໆກໍ່ຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດເຊັນດຽວກັນ

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະອາດຢູ່ສະເໝີ ຫຼັງຈາກການເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າຖາຍໜັກ ແລະ ຖ່າຍເບົາ ຕ້ອງລ້າງມື ໃສ່ສະບູໃຫ້ສະອາດບໍ່ຄວນຖືເບົ່າ. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງລູກຫຼານຂອງທ່ານໃຫ້ດີ ຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການກິນໝາກໄມ້ປະເພດທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມຫຼາຍການດື່ມນ້ຳ ຕ້ອງດື່ມນໍ້າທີ່ຕົ້ມສຸກ ຫຼື ນ້ຳດື່ມບໍລິສຸດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອແລ້ວ. ຄວນສັງເກດເບິ່ງວ່ານ້ຳໃນຕຸກ ຫຼື ໃນຂວດນັ້ນມີການປ່ຽນສີບໍ່ ມີໄຄສີຂຽວ ຫຼື ຕົກຕະກອນ. ພາສະນະບັນຈຸນ້ຳ ໂຖນໍ້າ,ຈອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂວດນົມເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສະອາດ ທັງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການນຳໃຊ້. ຕ້ອງຢູ່ສະອາດ: ໝັ່ນອະນາໄມເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ສະຖານທີ ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນເປັນປະຈໍາການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງມີຖົ່ງໃສ່ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ ປົກປິດ ບໍ່ໃຫ້ມີແມງວັນ ແລະ ແມງໄມ້ອື່ນໆ, ໄປຕອມ ດີແທ້ຄວນແຍກປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ, ປະເພດຢາງປຼາສະຕິກ, ເຈ້ຍ, ເສດຜັກ ແລະເສດໝາກໄມ້ ຕ່າງຫາກ. ເພື່ອສະດວກເວລາຖ່າຍຕ້ອງຖ່າຍໃສ່ວິດທຸກຄັ້ງ, ບໍ່ຄວນຖ່າຍແບບຊະຊາຍ. ເມື່ອທ່ານ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວ ເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງ, ຕ້ອງໄປປິ່ນປົວ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ທີ່ໃກ້ບ້ານຂອງທ່ານຢ່າງຮີບດ່ວນ ເຊັ່ນ: ສຸກສາລາ ຫຼື ໂຮງໝໍເມືອງ ຫຼື ໂຮງໝໍແຂວງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະດວກ. ບໍ່ຄວນໄປຊື້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ຢາຫ້າມປັ້ນມາກິນເອງ ຖ້າກິນບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກການ ຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງເບັງ ຫຼື ລຳໄສ້ລ່ອຍ. ຄວນດື່ມນ້ຳເກືອແຮ່ອໍລາລິດ ໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພື່ອທົດແທນນ້ຳທີ່ສູນເສຍໄປໃນຮ່າງກາຍ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນນິ້; ກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງແລະຄົນໃນຄອບຄົວ ຈາກການເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ແຂງແຮງ ປອດໄພຈາກການເປັນພະຍາດໄດ້.
ສັງງລວມບົດສັ້ນໂດຍ: ເງິນຫຼົງ ຈິດພູວົງ.

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການທີ່ດີ, ເປັນຜູ້ປະສານງານທີ່ດີ ແລະ ເປັນຜູ້ບໍລິການທີ່ດີ

ເຊີນທ່ຽວບໍ່ແກ້ວ ມະນີລໍ້າຄ່າ ປ່າດອກງີ້ວບານ ເທດສະການບັນດາເຜົ່າ ຖິ່ນເກົ່າສຸວັນນະໂຄມຄໍາ

No result...

ແຜນທີແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ສະຖິຕິ ຄົນເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:7
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:94
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:462
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:1831
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:89017

ເບີໂທສຸກເສີນ

- ຕຳຫຼວດ: 084 211 338
- ດັບເພີງ: 084 211 382
- ຈໍລະຈອນ: 084 211 382
- ລົດໂຮງໝໍ: 084 211 048
- ໄຟຟ້າ: 084 1199
- ນໍ້່າປະປາ: 084 121 382